سیستم اعلام حریق سنس

| مرکز کنترل | د تکتور | شستی| آژیر و غیره |