دزدگیر پارادوکس

| تلفن کننده | سنسور حرکتی | کی پد لسمی و دکمه ای | آژیر و غیره |